فیلم های آموزشی

فیلم آموزشی ساخت بسته آموزش حسگر نوری

فیلم آموزشی ساخت کاردستی سرعت و دفت (اعصاب سنج)

فیلم آموزشی بسته راه اندازی موتور الکتریکی